اطوار سبعه قلب

اطوار سبعه قلب

اطوار سبعه قلب

نجم الدین رازی درباره ی اطوار دل به تفضیل سخن رانده است و برای قلب هفت طور قائل شده که به اجمال عبارت اند از :

«هر طور از اطوار دل معدن گوهری دیگرست که الناس معدن کمعادن الذهب و الفضه»

طور اول دل را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام است و هر وقت که از نور اسلام محروم ماند ، معدن ظلمت کفرست و محل وساوس شیطان .

طور دوم را از دل «قلب» خوانند و آن معدن ایمانست و محل نور عقل است و محل بینایی است .

طور سوم شغاف است و آن معدن محبت و عشق و شفقت بر خلق است که «قد شغفها حبا» و محبت خلق از شغاف نگذرد .

طور چهارم را «فؤاد» گویند که معدن مشاهده و محل رؤیت است .

طور پنجم را «حبه القلب» گویند که معدن محبت حضرت الوهیت است و خاصان راست که محبت هیچ مخلوق را درو گنج نیست .

طور ششم را «سویدا» گویند و آن معدن مکاشفات غیبی و علوم لدنی است و منبع حکمت و گنجینه خانه اسرار الهی و در وی انواع علم کشف شود که ملایکه از آن محرومند .

و طور هفتم را «مهجه القلب» گویند و آن معدن ظهور انوار تجلی های صفات الوهیت است . (مرصادالعباد ، 197- 195)

 

/ 1 نظر / 239 بازدید
دانشجو

سلام استاد استفاده کردیم. تا کنون نمی دانستیم در نگاه عرفا قلب هم گونه هایی دارد