دعوت به مطالعه مقاله

مقاله علمی- پژوهشی «بوطیقای انسان شناختی در منظومه فکری حافظ و سورن کرکگور»

مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان- شماره 9- پاییز و زمستان 92

آدرس: http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code14at/article/view/1357/1420

/ 1 نظر / 30 بازدید
دانشجو

سلام استاد ممنون از اطلاع شما